Κινητικές δραστηριότες με πρίσματα

Βελτίωση κίνησης επηρεάζοντας τον τρόπο που βλέπει το παιδί.